Fundacja została powołana dnia 23 sierpnia 2017r. 

Celem Fundacji jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, powstałym    z powodu zaistnienia jakiejkolwiek sytuacji życiowej powodującej ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, trudność w sprawach  prowadzenia gospodarstwa domowego, itd.

Fundacja realizuje swoje cele m/innymi poprzez organizowanie mieszkalnictwa wspomaganego / treningowego wspierając i pomagając w usamodzielnianiu się osobom opuszczających pieczę zastępczą, osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu niesamodzielności.

 

Patron - Św. Ludwik IX

Elementem wsparcia jest aktywne uczestnictwo podopiecznych w przedsięwzięciach gospodarczych umożliwiających stworzenie dla siebie miejsc pracy oraz możliwości  podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Forma Podmiotu Ekonomii Społecznej pozwala współuczestniczyć w sukcesach i radzić sobie z trudnościami napotkanymi podczas realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych. Pozwala zdobyć doświadczenie czy to w początkach kariery zawodowej, zmian zawodu, czy też adaptacji w nowych, innych warunkach życiowych. 

  •