Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających się w ramach prowadzonych programów oraz nawiązania współpracy, składania wniosków, zapytań, ofert, podań oraz innych dokumentów.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA LUDWIK z siedzibą w Kaliszu, 

  1. Łódzka 76 (dalej: „ADO”);

Art.1

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez ADO stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), 

  1. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), jako, że ADO przetwarza dane osobowe osób składających dokumenty, o których mowa w art. 1 w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, oraz wypełnienie obowiązków ADO polegających na przechowywaniu i archiwizowaniu dokumentacji,

Art. 2

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zarejestrowania przez ADO wniosków, a następnie także w celu prowadzenia kompletnej dokumentacji związanej z ich oceną

oraz zawarciem i realizacją umowy w ramach danego programu czy podjętej współpracy

Art. 3

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia poprzez wysłanie e-maila zawierającego stosowne żądanie na adres: fundacja@ludwik.kalisz.pl

Art. 4

W przypadku przetwarzania przez ADO Państwa danych osobowych z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Art. 5

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania wymaganych danych będzie skutkował brakiem możliwości złożenia wniosku czy nawiązania współpracy, zawarcia umowy za pośrednictwem strony Fundacji.

Art. 6

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest ADO

– dostawca i podmiot świadczący usługi serwisowe dla Fundacji

Art. 7

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.