PROGRAMY

PROGRAM WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

„ZOSTAŃ SAMODZIELNYM”

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to jeden z podstawowych celów polityki społecznej, formułowanych w dokumentach programowych i strategicznych naszego państwa.

W dokumencie tym wskazano istotną rolę zatrudnienia socjalnego jako elementu sektora ekonomii społecznej, dzięki któremu oferta reintegracyjna kierowana do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym może odpowiadać na ich różnorodne potrzeby.

Wykorzystywanie i wzmacnianie potencjału Fundacji jest jednym z istotnych czynników wpływających na możliwość zapewniania osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym odpowiedniej oferty reintegracyjnej. Dzięki niej uczestnicy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie, którego efektem jest powrót do aktywności społecznej i zawodowej. 

Program ma charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Program stanowi jednocześnie instrument motywujący do wdrażania nowych metod pracy z osobami wykluczonymi  ich aktywizację społeczną i zawodową,  mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. 

Założenia Programu  Fundacji umożliwią wzrost szans na zatrudnienie osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Realizując każde przedsięwzięcie Fundacja kieruje się poniższymi zasadami:

 1. a) zasada akceptacji – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności swobody wyboru wartości i celów życiowych osoby zgłaszającej się do projektu,
  b) zasada indywidualizacji – podmiotowego podejścia do uczestnika projektu, jego niepowtarzalnej osobowości, z jej prawami i potrzebami,
  c) zasada poufności ‒ respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od uczestnika bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów obowiązującego prawa),
  d) zasada prawa do samostanowienia – prawo uczestnika do wolności i odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia),
  e) zasada udostępniania zasobów – zobowiązanie do poszukiwania możliwości
  zaspokojenia uzasadnionych potrzeb uczestników związanych z występowaniem przyczyn korzystania z programu wsparcia,
  f) zasada neutralności – poszukiwanie sposobów rozwiązań związanych z powodem, dla którego uczestnik  korzysta z projektu, 
 2. g) zasada obiektywizmu (nieoceniania) – wszechstronne, oparte na profesjonalnej
  wiedzy rozpatrywanie każdej sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji która jest przyczyną korzystania przez uczestnika  z projektu,
  h) zasada dobra rodziny i poszczególnych jej członków – uwzględnienie podczas
  realizacji projektu korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego uczestnika projektu.

W ramach programu kontynuowane będą działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

 1. Organizację warsztatów przyuczających do wykonywanego zawodu w celu samozatrudnienia bądź podjęcia pracy w Fundacji
 2. Organizację zatrudnienia subsydiowanego
 3. Pomoc i udział uczestnika w organizacji mieszkalnictwa wspomaganego

Realizacja projektu odnosi się do wymienionych powyżej zadań i nakierowana jest na:

 1. spersonalizowane wsparcie dla osób korzystających z usług ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych urzędów pracy napotykających  poważne trudności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności zawodowej.,
 2. praktyczne wdrożenie programu przez indywidualizację procesu reintegracji,
  a także planowanie wsparcia umożliwiającego stopniowe usamodzielnianie się uczestników,
 3. współpracę i koordynację działań różnych podmiotów, które mogą wspierać proces reintegracji społecznej uczestników.
 4. spotkania służące diagnozie potrzeb/problemów i zasobów społecznych, warsztaty, szkolenia, 
 5. długotrwałość wsparcia dla uczestników wykraczającą poza okres realizacji projektu, 

REGULAMIN PROGRAMU

 1. Uczestnik zgłasza udział w projekcie Fundacji „Zostań samodzielnym” drogą mailową

    lub pisemną.

 1. Uczestnik projektu opracuje wspólnie z organizatorem strategię działania na najbliższą

    przyszłość uwzględniając zainteresowania, aktywność społeczną, relacje międzyludzkie,   

    wybór zawodu. Ustalany jest zakres działań objętych programem.

 1. Uczestnik zapoznaje się z regulaminami dodatkowymi tj. uczestnictwa w warsztatach

    przygotowawczych, regulaminem pobytu w mieszkaniu wspomaganym, regulaminami 

    pracy.

 1. Strony zawierają stosowną umowę zawierającą wybrany zakres objęcia wsparciem
 2. Ogólny nadzór, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w opisie programu,

    regulaminach dodatkowych pozostają w gestii Fundacji – Organizatora Projektu. Decyzje   

    Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Copyright © 2021 Fundacja LUDWIK

Wszelkie prawa zastzeżone